Tagarchief: Gesprek

Vraag van de week (3)

Welke vraag heb je nog nooit gehoord en zou best eens gesteld mogen worden?

Er worden honderden vragen gesteld, iedere dag. Toegegeven, je hoort veel adviezen en nog veel meer meningen en niet te tellen oordelen, maar goed, er klinken veel vragen. Toch zijn er vragen die niet worden gesteld.
Welke vraag werd volgens jou – in jouw situatie – nog nooit gesteld?
Je zult ze wellicht niet in een-twee-drie vinden. Geeft niet, neem de volgende dagen de tijd om goed te luisteren en vragen te voelen opkomen. De vraag die nog nooit werd gesteld is wellicht een heel eenvoudige, directe vraag. Meer dan waarschijnlijk is het een korte, bondige open vraag, to the point. Als ze klinkt valt de mond van je luisteraars open en wordt het stil.
Er zijn vele redenen die maken dat bekende vragen veel worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld:
ze doen geen kwaad, ze doen geen pijn, ze breken geen potten, ze geven geen ongemakkelijk gevoel, ze wijzen niet op zaken die fundamenteel mis lopen, ze dwingen niet om extra na te denken, ze eisen niet dat er dringend concrete acties worden ondernomen, of iets dergelijks.
De vraagsteller stelt de vraag zonder zichzelf te impliceren, hij of zij kan buiten de zaak blijven staan. Op deze manier kunnen nog duizend vragen worden gesteld, bijvoorbeeld rond de klimaatwijzigingen.
In iedere context worden bepaalde vragen vermeden. En daar zijn goede redenen voor. Alles wat gebeurt verschijnt vanuit een reeks redenen. Iemand die één ‘oorzaak’ zoekt kijkt door een bril die bijziend maakt. Alles is ieder moment verweven in een groot netwerk aan gevoelens, gedachten, keuzes en acties van jezelf en van anderen. We zijn interafhankelijk en interactief met elkaar verbonden. Het is vruchtbaarder om in netwerken te denken.
Wanneer jij zo’n nooit-gestelde-vraag laat klinken zorg je misschien het eerste moment voor wat ongemak maar uiteindelijk werkt ze bevrijdend. Respecteer daarbij de regel: zorg dat je oogcontact hebt met de persoon aan wie je de vraag aanbiedt, voel een constructieve verbinding (zelfs bij stevig meningsverschil), stel de vraag duidelijk en zonder omwegen en … leg de vraag ‘in het midden’.* Eén juiste vraag kan jouw ‘wereld’ helemaal veranderen.

* Lees meer in: Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’? → Korte teksten

Vraag van de week (49)

Welke vraag, in welke context gesteld, heeft je de ruimte en de veiligheid geboden om je gevoelens te uiten?

Je weet het uit eigen ervaring: gevoelens kunnen uiten voelt goed aan; om dat vrij te kunnen doen is er een gevoel nodig dat er voldoende ruimte en veiligheid is.
Een uitnodiging via een ‘juiste’ vraag op het ‘juiste’ moment biedt de ‘juiste’ omstandigheden.*

Het is een cliché om te beweren dat mannen hun gevoelens niet vlot kunnen uiten. Volkomen onterecht. Dit is een fout verhaal. Dit wijst er enkel op dat de waarnemer niet scherp kan waarnemen en een vooroordeel heeft over hoe je gevoelens zou moeten uiten, waar en wanneer. Stilte bv. wordt zelden correct ‘gehoord’, ‘gezien’ of ‘gelezen’.
Iedere communicatie verloopt tussen minstens twee betrokkenen, jij en de ander (bij het innerlijk gesprek zijn dat jij en je ‘zelf’). Beiden hebben hun aandeel in de communicatie.
Iedere uitspraak over de ene betrokkene kan niet zonder tegelijkertijd te kijken naar het aandeel van de andere.
Soms kan of wil iemand (man of vrouw) op een bepaald moment geen gevoelens uiten.
Hoe staat het met de ‘uitnodiging’ van de ander? Werd er een ‘juiste’ vraag gesteld?
Vragen stel je zowel verbaal als non-verbaal, zonder woorden, met het ‘juiste’ gebaar.

Met de ‘juiste’ vraag op het ‘juiste’ moment ben je aanwezig bij de ander. Je bent dan niet bezig met je eigen inzichten of gevoelens.
Empathie is niet ‘vertellen wat het jou doet’ maar ‘voelen wat het de ander doet’ … zelfs al begrijp je er niets van, zelfs al voel jij de zaken anders aan. Empathie is niet ‘hetzelfde voelen’!
Op dit ogenblik is er geen bewijs dat vrouwen beter zijn in het stellen van de ‘juiste’ vraag.
Laat deze mythe voor wat ze is, louter een verhaal. Er is wél evidentie dat iedereen kan leren om de ‘juiste’ vraag te stellen, jongere en volwassene, vrouw en man, jong en oud.

*De ‘juiste’ vraag is de vraag die constructief wérkt voor de vraagontvanger, concreet, zelfs indien het effect ervan anders is dan je als vraagsteller verwachtte. Een ‘juiste’ vraag kan wérken op korte termijn en op lange termijn. Als vraagsteller ben je bijgevolg afhankelijk van de vraagontvanger om de kwaliteit van je vraag te beoordelen.

Waarom niet de waarom-vraag stellen?

Dit bericht had jarenlang succes op de website van de Lemniscaat Academie. De site werd vandaag definitief afgesloten. Daarom herneem ik het bericht hier.
In De kunst van het vragen en het Vragenkompas (→ Korte teksten) lees je meer over het onderscheid tussen waarom-vragen en waardoor-vragen, hoe je waardoor (type)-vragen kunt stellen en wat gepaste waarom-vragen zijn.

Wat wil je bereiken?

“Waarom deed je dat?”, “Waarom moet jij zo nodig … (dit doen)?”, “Waarom bereiken we niet wat we hebben vooropgesteld?”, “Waarom doen de anderen het beter dan wij?”
Waarom, waarom, waarom? Why, why, why?
 Herken je dit type vraag?
Hoe vaak stel jij als leidinggevende (of ouder, leraar, therapeut, coach, mediator) deze vraag? 
Wat wil je bereiken met deze vraag? Wil je iets te weten komen voor jezelf? Wat dan wel? Of wil je de ander aanzetten tot nadenken? Waarover dan wel? Welk antwoord wil je bekomen op je vraag?
Uit de antwoorden op deze laatste vraag blijkt duidelijk dat vraagstellers het zelf niet zo goed weten wat ze vragen en dat het diverse kanten uit gaat.
Welk antwoord verwacht je? In welke mate komt het antwoord dat je krijgt, overeen met het verwachtte antwoord op je waarom-vraag? Welke gevoelens tonen de reacties van de ontvanger van je waarom-vraag? Voelt de ontvanger zich echt vrij om je vraag of ernstig te nemen of te laten liggen? D.w.z. voelt zij zich vrij wanneer zij niet antwoordt?

Wat zijn de effecten van de waarom-vraag?

Een vraag die begint met “Waarom … ?” lijkt een eenvoudige onderzoeksvraag of een vraag die gewoon ondervraagt, maar is dat wel steeds het geval? Niet zelden heeft de vraagsteller een ander (onderliggend) doel dat meeklinkt in de vraag. In bepaalde gevallen kan men zich zelfs afvragen of het wel een vraag is?
De waarom-vraag stellen we vanuit een gewoontepatroon. Het is meestal, zo niet altijd, een slordig gestelde vraag. Onze eerste zorg zou een zorgvuldig taalgebruik moeten zijn. 
Voor het stellen van vragen houdt dat in dat je met je vraag helder uitdrukt welke reactie je graag ontvangt als resultaat.
De reacties op een simpele waarom-vraag lopen uiteen van een uitgebreid antwoord aan de ene kant tot een agressieve houding aan de andere kant. Daartussen liggen diverse reacties die uiteenlopende gevoelens uiten (verbaal en vooral non-verbaal): ongenoegen, onzekerheid, schaamte, schuldgevoelen, vertwijfeling, ergernis, een gebrek aan zelfvertrouwen, maar ook verwondering, verbazing, ongeloof, … enz. Deze reacties zeggen iets over het relationele aspect van de communicatie en niet over de inhoud van de vraag!
De waarom-vraag werkt sterk in op het relationele aspect van de communicatie. Niet alleen omwille van de intonatie waarmee we de vraag stellen maar door de formulering zelf.
Heel vaak hoort de ontvanger een waarom-vraag als een vraag naar verantwoording. De waarom-vraag roept bij vele mensen het gevoel op dat ze verplicht worden om zich te verantwoorden, om duidelijk te maken om welke reden ze iets gedaan hebben of nagelaten hebben te doen. Ze voelen zich (de een al meer dan de ander) geviseerd omdat de verantwoordelijkheid, naar hun aanvoelen, volledig bij hen wordt gelegd.

Van een waarom-vraag naar een waardoor-vraag.

Er is een vruchtbare manier om de ongewenste effecten van een (niet gepaste) waarom-vraag te vermijden: stel een waardoor(type)-vraag! Bv. “Wat heeft er jou toe verleid om… ?”
• Een vraag van het waardoor-type peilt naar de mechanismen die tot een bepaald gedrag of een bepaalde situatie hebben geleid.
• Een waardoor-vraag roept de ondervraagde op om na te denken en de zaken op een rijtje te zetten. Ze helpt haar om zelf met een verklaring te komen (niet een verantwoording) en maakt haar daardoor minder afhankelijk van de vraagsteller.
• Een waardoor-vraag heeft kiemen van verandering in zich. Het is een vraag die mogelijkheden voor de toekomst kan bloot leggen.
• De waardoor-vraag legt meer de basis voor een open dialoog en helpt om een machtsstrijd te vermijden.
• Een waardoor-vraag biedt de ruimte om de context te betrekken bij wat er is gebeurd of dient te gebeuren.
• Een waardoor-vraag werkt aan twee kanten: ook jij als vraagsteller moet nadenken. Over het algemeen voelt een vraagsteller zich meer betrokken bij het stellen van een waardoor-vraag.

In: De kunst van het vragen en het Vragenkompas (→ Korte teksten)
staat concreet hoe je de waardoor(type)-vraag stelt.

Hoe stel je de ‘juiste’ vraag?

Huiselijke zorgen – Rik Wouters

Iedereen stelt vragen, iedere dag. Sommigen stellen vragen om anderen te helpen, te begeleiden, te leiden, te ondersteunen of hen iets aan te leren. Tot hen richt ik me met dit bericht.

Je stelt veel vragen, meestal veel meer dan nodig. Wat indien je met slechts een paar vragen een stevige constructieve beweging bij de ander kunt initiëren?
Neen, er bestaat geen lijstje met dé drie of vier ‘magische’ vragen, met succes toe te passen in alle situaties. Die staan enkel in de ‘succes-boeken’ en die werken niet. Dé drie of vier succes-vragen bestaan niet.
De ‘juiste’ vraag dien je op het moment zelf met aandacht te horen, te zien en aan te voelen. Ze is er tussen jou en de ander, in het midden, niet in je hoofd.
De ‘juiste’ vraag doet de ontvanger met verbazing stilstaan en nodigt haar uit om langer te overwegen en aan te voelen dan ze gewoon is. Stilte is meestal het eerste effect. Het is de vraag die werkelijk ‘werkt’ voor de ander, nu, bij déze werkvraag, bij déze zorg, bij déze uitdaging, op dit moment, op déze plek. De ‘juiste‘ vraag werkt langzaam. Ze raakt de persoon intens op het ogenblik dat jij ze uitdrukt en klinkt dan lang door. De ‘juiste’ vraag heeft haar ‘juiste’ moment.

Om de ‘juiste’ vraag te kunnen stellen heb je een overzicht nodig van alle mogelijkheden op dat moment. Dat biedt je het Vragenkompas. Het kompas toont je welke kanten het uit kan gaan in je hoofd, in je hart en in je buik; het wikken en wegen, inzoomen en uitzoomen, twijfelen en kiezen, oordelen, besluiten en beslissen.
Meestal springen onze gedachten en gevoelens van de ene richting naar de andere.
Het Vragenkompas geeft niet aan welke richting je uit moét gaan. Er is geen voorgeschreven volgorde, geen: ‘Volg dit pad’. Je staat in het midden en kunt zeer veel richtingen uit. Wel onderscheiden we acht betekenisvolle grote richtingen. De vragen voor iedere richting en de schakeringen daartussen leer je vragenderwijze ontdekken.
Het kompas is het resultaat van studie, onderzoek, ervaring en een meta-visie. D.w.z. dat het kompas kan worden gebruikt samen met jouw visie op de menselijke ontwikkeling, met jouw overtuigingen en met de specifieke methode waarmee jij of je organisatie werkt.

De ‘juiste’ vraag stellen is een kunst veel meer dan een kunde. Zoals iedere kunst gaat het naast aanleg vooral om durf, veel experimenteren, veel oefenen en … doorzetten. Totdat je alles kunt loslaten en in het moment blijven en doen ‘wat past’.

Wil je ervaren hoe dit loopt? Dat kán.

Ik bied je: een leerzaam Inspiratiemoment (3,5 uren) of een ervaringsgerichte Inspiratiedag (6,5 uren) – in jouw organisatie, in jouw team, in jouw vereniging, in jouw club.

Dit aanbod is gratis (je betaalt enkel de verplaatsing per openbaar vervoer en het materiaal).

Ik overleg graag met jou over een datum, verdere voorwaarden en mogelijkheden:
francisgastmans@icloud.com

Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’?

Ik ben niet alleen om de boodschappen die in mijn richting worden gestuurd te interpreteren als “Dit is voor mij bestemd, persoonlijk.” Toch is dit vaker onterecht. Niet alles wat op me afkomt is persoonlijk ‘voor mij’ bedoeld. Niet zelden wordt een opmerking uitgezonden om hardop na te denken, om de gedachte te verplaatsen, om een ‘afleiding’ te zoeken (een toetssteen of een pispaal).
Niet iedere vraag die klinkt is persoonlijk bedoeld of is bedoeld om door mij te worden beantwoord.
Wanneer ik om mij heen kijk, merk ik dat ik niet alleen ben om boodschappen soms té persoonlijk te nemen en er dan onmiddellijk op te reageren.

Een hulp bij het verbindend communiceren is te oefenen om het gesprek ‘in het midden‘ te houden. Het ‘midden’ is de ‘lege’ ruimte tussen ons, materieel, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarin passeert alles. Het is in werkelijkheid de verbindende ruimte tussen mij en de ander en alles om mij heen. De ruimte is steeds gevuld, nooit helemaal leeg.

Uiteraard zijn er situaties waarin iemand een boodschap recht op mij afvuurt (een scherpe opmerking, een verwijt, een oordeel) met de bedoeling mij persoonlijk te raken. En dan nog is het verstandiger indien ik leer de boodschap ‘in het midden’ te ontvangen en mijn reactie ‘in het midden’ te leggen.

Je leest er meer over in de nieuwe tekst ‘Hoe hou je een gesprek ‘in het midden’?’. 
Je vindt die zoals steeds op de pagina “Korte teksten”.